Meny
 

Personuppgiftspolicy för Olav Thon Gruppen

Din integritet är viktig för Olav Thon Gruppen och vi värnar om dina personuppgifters skydd, tillgänglighet och konfidentialitet. All behandling av personuppgifter i Olav Thon Gruppen ska följa den tillämpliga personuppgiftspolicyn, inklusive GDPR och personuppgiftslagen.

 

Denna personuppgiftspolicy innehåller djupgående information om vilka personuppgifter som samlas in, hur information samlas in och vilka rättigheter du har över de personuppgifter som är registrerade hos oss. 

Behandlingsansvarig

Thon Holding AS bestämmer ändamålet med behandlingen av personuppgifter och vilka medel som ska användas för de olika bolagen i Olav Thon Gruppen. Det är vår bedömning att det är Thon Holding som anses ansvarig för de personuppgifter som behandlas i Olav Thon Gruppen, jfr. översikt nedan. Ansvaret för den dagliga uppföljningen av vår efterlevnad av personuppgiftspolicyn har delegerats till personuppgiftskoordinatorn för Olav Thon Gruppen.

 

Vår behandling av personuppgifter

Olav Thon Gruppen behandlar personuppgifter i följande huvudsyften:

 

 • Drift av köpcenter

  • För att kunna driva våra köpcentra är det nödvändigt att behandla personuppgifter som rör hyresgäster, inklusive hyresgästens namn och kontaktuppgifter, och namnen på de anställda som är registrerade i IT-systemen för att registrera daglig omsättning, samt personuppgifter som behandlas som en del av våra kontrollåtgärder, såsom väktartjänster.

 • Uthyrning av kommersiella fastigheter
  • I samband med uthyrning av kommersiella fastigheter är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner på abonnenten.
 • Uthyrning och försäljning av bostäder
  • För att delta i eller uppfylla avtal för uthyrning eller försäljning av bostäder är det nödvändigt för oss att behandla bland annat namn, kontaktinformation, social trygghet, kreditupplysning (för uthyrning), familjerelationer/civilstånd, etc.   
 • Drift av hotell
  • För att hantera hotellbokningar och erbjuda boende till våra gäster är det nödvändigt för oss att behandla bland annat namn, adress, födelsedatum, uppgifter om boende (namn på hotell, rumsnummer, pris, betalningssätt, antal nätter, antal gäster etc.), passnummer (endast för gäster med registrerad adress utomlands), arbetsgivare (för övernattning under överinseende av bolagsavtal).
 • Thon Discovery
  • Thon Discovery är Thon Hotels förmånsprogram där medlemmar får bonus och rabatter på övernattningar och utvalda restauranger i Oslo. För att uppfylla avtalet är det nödvändigt för oss att behandla bland annat namn, kontaktinformation, språk, valuta, detaljer om övernattningshistorik (se ovan), samt eventuella preferenser som du har tillhandahållit.
 • Kundklubbar för köpcenter
  • Var och en av våra köpcentra har en kundklubb där medlemmar får erbjudanden och nyhetsbrev skickade till sig via e-post eller SMS. För att uppfylla detta avtal är det nödvändigt att behandla bland annat namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön och födelsedatum. Vi använder automatiska uppslag från LINK Mobility AS, genom Eniro AS, för att göra registreringen enklare. Dessutom kan medlemmar välja att registrera intressen, antalet barn och barnens ålder. 
 • Thon WiFi
  • Vi erbjuder gratis WiFi i våra köpcentra och hotell. För att kunna utnyttja denna tjänst är det nödvändigt för oss att hantera, bland annat, IP-adress, MAC-adress och telefonnummer.
 • Tilby parkering (Time Park)
  • När du åker in och ut ur vår parkering tar vi en bild av nummerskylten på din bil. Vi använder fotona samt information om tid och plats för när de tas för att beräkna parkeringsavgiften.  Om det inte finns någon avgift som ska betalas, raderas bilderna efter att du har kört ut. Om avgifter ska betalas tas bilderna först bort när avgiften har betalats eller om kravet på annat sätt har dragits tillbaka. Kameran fångar inte personerna inuti fordonet. Om du klagar på en beräknad parkeringsavgift eller avgiftskontroll kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar i klagomålet. Detta inkluderar vanligtvis förarens namn och adress. Dessutom kan det framgå information om förare och andra personer i din motivering för klagomålet och all dokumentation som du bifogar till det.  Time Park kommer att samla in uppgifter om vem som är ägare av fordonet från Transportstyrelsen. 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller de lagstadgade skyldigheter vi har, till exempel kräver bokföringslagen att vi behåller en detaljerad köphistorik i fem år.

 

Utöver detta raderar vi också personuppgifter om dig om du ber oss, om vi inte har en rättslig grund eller lagstadgad skyldighet att behålla dina personuppgifter ett tag till.

 

Får andra tillgång till dina personuppgifter?

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med andra företag i Olav Thon Gruppen i den utsträckning som krävs för att säkerställa den dagliga verksamheten. Då Thon Holding ansvarar för det administrativa arbetet inom Olav Thon Gruppen, innebär det att personuppgifter som behandlas av Thon Hotels, inklusive Thon Discovery och Thon Property, inklusive kundklubbar samt Time Park, kommer att delas med Thon Holding. Utöver detta kommer personuppgifter om hotellverksamhet och Thon Discovery att delas med de företag som ligger under Thon Hotels. Den rättsliga grunden för detta är berättigat intresse, eftersom vi vill effektivisera verksamheten och tillhandahålla bästa möjliga service.

 

Obetalda fordringar kommer att lämnas till inkassoföretag. Dessutom kommer vi att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

 

Utöver detta kommer vi inte att dela dina personuppgifter med andra företag om du inte samtycker till det.

 

Informationssäkerhet

Vi tar informationssäkerhet på allvar och har fastställt lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, tillgänglighet och integritet. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till anställda som har ett arbetsbehov av en sådan tillgång. Vi kommer att tillhandahålla utbildning till anställda och tredje parter där det är relevant, för att öka medvetenheten om Olav Thon Gruppens riktlinjer och rutiner för personuppgiftsskydd.

 

Användning av personuppgiftsbehandlare

Olav Thon Gruppen ingår personuppgiftsavtal med alla verksamheter som behandlar personuppgifter för vår räkning. Våra personuppgiftsbehandlare kan inte behandla dina personuppgifter på något annat sätt än vad vi har kommit överens om och som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

 

Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas av Olav Thon Gruppen lagras som utgångspunkt på servrar i Norge och Europa. Vi lagrar inte personuppgifter i länder utanför EU/EES. Personuppgifter som behandlas i samband med Thon Discovery lagras på leverantörens servrar i Frankfurt.

 

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter har du också rätt att protestera mot behandlingen samt rätten till portabilitet. Dessutom kan du när som helst återkalla alla samtycken till behandlingen av dina personuppgifter.

 

Du har också rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatiserad behandling som har rättsverkan eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig.

 

Alla frågor eller önskemål om inblick i information som registrerats om dig kan riktas till personvern.gdpr@olavthon.no eller eventuellt per post till Thon Holding AS, PB 489 Sentrum, 0105 Oslo. Om du anser att vi behandlar personuppgifter på ett sätt som strider mot lagen, kan du lämna in ett klagomål hos Datainspektionen/Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

 

Dataskyddsombud

Olav Thon Gruppen har utsett sitt eget dataskyddsombud för att bistå med vägledning, så att personuppgifter behandlas på ett bra sätt och i enlighet med reglerna.
Om du har några frågor eller invändningar mot Olav Thon Gruppens behandling av personuppgifter, skicka ett mail till dataskyddsombudet via e-postadress: personvernombud@olavthon.no.

 

Ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer ändringarna att publiceras på denna webbplats 14 dagar innan de initieras.